ข่าวสารการอบรมทั่วไป

การฝึกอบรม หลักสูตรพิเศษ 
การจัดการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบรูณาการ 

จัดโดย SoftLogic Center
28 กุมภาพันธ์ 2562
ณ. โรงแรมไอบิส กรุงเทพ นานา (Ibis Bangkok Nana Hotel) 

วิทยากร
ดร.จรงค์ศักด ิ์พุมนวน และ ดร.ชัยวัฒน์ จันทร์พิทักษ์
(วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการจัดการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรค)

หลักการและเหตผุล

การรักษาสุขอนามัย และความสะอาด จากขั้นตอนการผลิต กระบวนการต่างๆ ไปจนถึง กระบวนการขายให้แก่ ผู้บริโภค เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
และจำเป็นอย่างยิ่ง
ในอุตสาหกรรมที่มี การแข่ง ขันสูง เพื่อ ให้การดำเนินงานให้ได้ มาตรฐาน มีความสะอาดและปลอดภัยนั้น ผู้ประกอบการ
ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ 
รวมทั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการควบคุม ป้องกัน สัตว์และแมลงพาหะนำโรค
อย่างไรก็ดีการควบคุม ป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะ (Pest Control)
ควรพิจารณาถึง ปัจจัยต่างๆ ประกอบการเลือกวิธีการควบคุม ป้องกัน และ
เพื่อให้การควบคุม ป้องกันนั้น มีประสิทธภาพ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผสมผสานเทคนิค
หลายวิธีเข้าด้วยกัน (Integrated Pest Management :
IPM) ซึ่งจะต้องมีการวางแผนการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน ตลอดจนการติดตาม และประเมินผล จะส่งผลให้
การควบคุมป้องกัน สัตว์และแมลง
พาหะประสบผลสำเร็จ ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินการนั้น จะสามารถลดปริมาณสัตว์และแมลงพาหะลง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานจะมีความรู้
ในการควบคุมป้องกัน และกำจัด สัตว์และแมลงพาหะ อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ช่วยประหยัดงบประมาณ ลดการสูญเสีย รวมทั้งสนับสนุน

ระบบคุณภาพต่างๆ ในสถานประกอบการให้สมบูรณ์


Visitors: 113,834