ข่าวสารการอบรมทั่วไป

การฝึกอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดการปลวกและหนู

จัดโดย สมาคมฅนกำจัดแมลงไทย
18 กรกฎาคม 2561

ณ. ห้องบุหลันพิทักษ์ ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน์
สถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน









แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 94,723