ข่าวสารการอบรมทั่วไป

การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ
(Integrated Pest Management: IPM) ครั้งที่ 21
จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมสิรวารี ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน
มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิทยากร
1)    ดร.จิริสุดา สินธุศิริ
2)    ผศ.ดร.วรางคณา วิเศษมณี ลี
อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร และผู้ที่สนใจในการป้องกัน กำจัดแมลงและสัตว์อื่น
มีความรู้ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและมีความปลอดภัยต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับบริการตลอดจนสภาพแวดล้อม

 
หลักสูตรการอบรม
**หลักการของการจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ(IPM)
**การจัดการหนู
**การจัดการแมลงสาบ
**การจัดการแมลงวัน
**การจัดการแมลงกลางคืน และสัตว์ที่อาศัยแมลงเป็นอาหาร(จิ้งจกและมด)
**อันตรายจากสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดแมลง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านการจัดการแมลงและสัตว์พาหะ, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป


Visitors: 128,007