FAOPMA 2020 VIRTUAL CONFERENCE

สำหรับท่านที่พลาดการเข้าร่วมงานในครั้งนี้
เราได้นำเอกสารประกอบการบรรยายของงานมาไว้ในท่านแล้ว
ท่านสามารถดาวน์โหลดเก็บไว้ได้เลย 

FAOPMA 2020  VIRTUAL CONFERENCE

Visitors: 423,695