ฟีโรโมน ควบคุมแมลง

 

สถานีกับดักแมลงด้วยฟีโรโมน Pheromone traps 

เป็นนวัตกรรมในการควบคุมแมลงที่มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากเป็นการควบคุมแมลงโดยวิธีการดึงดูดแมลงเข้ามาภายในสถานีด้วยฟีโรโมนของแมลงที่มีการคัดสรรเฉพาะเจาะจงกับแมลงเป้าหมาย ส่งผลให้แมลงที่ซ่อนตัวอยู่ภายในพื้นที่ รวมไปถึงซ่อนตัวอยู๋ภายในผลิตภัณฑ์ถูกกำจัดเมื่อเข้ามาภายในสถานีกับดักแมลงเหล่านั้นจะติดกาวภายในสถานี ในหลายประเทศทั่วโลกนิยมใช้เพื่อเป็นการตรวจสอบประชากรของแมลงภายในอาคาร รวมไปถึงเพื่อใช้ตรวจสอบแมลงที่ปนเปื้อนกับผลิตภัณฑ์ที่สั่งเข้ามาจากภายนอก เมื่อมั่นใจว่าปราศจากแมลงที่ปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงนำเข้าไปจัดเก็บรวมกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม

 
 

Name

 

Photo

 

 Product Recommendation

Black Carpet Beetle

Attagenus unicolor

   
         

Cadelle Beetle

Tenebroides mauritanicus

   
         

Cigarette Beetle

Lasioderma serricorne 

   
         

Confused Flour Beetle

Tribolium confusum

   
         

Drugstore Beetle

Stegobium paniceum

   
         

Flat Grain Beetle

Cryptolestes pusillus

     
         

Foreign Grain Beetle

Ahasverus advena

     
         

Granary Weevil

Sitophilus granarius

       
         

Lesser Grain Borer

Rhyzopertha dominica

     
         

Maize Weevil

Sitophilus zeamais

       
         

Mealworm Beetle

Tenebrio molitor

     
         

Merchant Grain Beetle

Oryzaephilus mercato

     
         

Red Flour Beetle

Tribolium castaneum

     
         

Red Legged Ham Beetle

Necrobia rufipes

     
         

Rice Weevil

Sitophilus oryza

     
         

Sawtoothed Grain Beetle

Oryzaephilus surinamensis

     
         

Varied Carpet Beetle

Anthrenus verbasci

     
         

Warehouse Beetle

Trogoderma variabile

     
         
Almond Moth

Cadra cautella

     
         
Angoumois Grain Moth

Sitotroga cerealella

     
         
Casemaking Moth

Tinea pellionella

     
         

European Grain Moth

Nemapogon granellus

     
         

Indianmeal Moth

Plodia interpunctella

     
         
MediterraneanFlour Moth

Ephestia kuehniell

     
         
Raisin Moth

Cadra figulilella 

     
         
Tobacco Moth

Ephestia elutella

     
         
Webbing Clothes Moth

Tineola bisselliell

       

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 440,497