ผลิตภัณฑ์ควบคุมยุง และลูกน้ำ

วิกฤติการณ์ระบาด ของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน ซึ่งมีพาหะนำโรค คือ ยุงลายบ้าน (AEDES AEGYPIT)
และยุงลายสวน (AEDES ALBOPICTUS) การควบคุมโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญ
ซึ่งจะ่ผลต่อประสิทธิภาพในการกำจัดยุงลายที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากกรรมวิธีการผลิต จึงเป็นเหตุในการรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออกไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร ถ้าเขามองข้ามกระบวนการดังกล่าวขั้นต้น

...................................................................................................... 
*** สั่งซื้อจำนวนมากในราคาพิเศษ *** 
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***  

 

Tel : 081-421-8517, 02-374-7118-9, 02-377-9580, 02-377-2488, 02-375-1995
Line ID : @greenbestproduct

Visitors: 310,433