แมลงเกาะหิน ACRONEURIA ABNORMIS

แมลงเกาะหิน Acroneuria abnormis

ชื่อสามัญ: Stonefly
ชื่อวิทยาศาสตร์: Acroneuria abnormis
Family: Perlidae
Order: Plecoptera

ลักษณะรูปร่าง

ตัวเต็มวัยของแมลงเกาะหิน เป็นแมลงที่มีปีก ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงเข้ม ลำตัวยาวประมาณ ลักษณะของอก (thorax)
มีลักษณะสีน้ำตาล เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมลักษณะหนวดเป็นแบบเส้นด้าย (filiform)
ลักษณะปีกเป็นแบบใส (membrane) มีเส้นปีกมากมาย  ตัวอ่อนของแมลงเกาะหินนั้นใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ
อวัยวะบางส่วนคล้ายกับแมลงที่อยู่บนบก (terrestrial insects) ร่างกายแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (หัว อก และท้อง) 

วงจรชีวิต

ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult) ซึ่งตัวเต็มวัยสามารถวางไข่ได้ถึง 1000 ฟอง
ไข่ถูกปกคลุมไปด้วยสารเคลือบเหนียวซึ่งช่วยให้สามารถเกาะติดกับโขดหินได้
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์
ตัวอ่อนมี ลอกคราบ 12-36 ครั้ง แล้วแต่ชนิด
ระยะตัวอ่อนใช้ระยะเวลา1-4 ปี 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,196