บั่วรา

บั่วรา

ชื่อสามัญ: Fungus gnats
ชื่อวิทยาศาสตร์: Lycoriella spp.
Family: Sciaridae
Order:Diptera

ลักษณะรูปร่าง

Fungus Gnats เป็นแมลงที่มีลักษณะภายนอกคล้ายกับแมลงหวี่  แตกต่างตรงที่
ขนาดของลำตัวเล็กกว่า ตัวเต็มวัยของแมลงชนิดนี้ มีขายาว  
ลำตัวมีสีดำอมเทา ยาวประมาณ 1.0-2.0 mm
ใหญ่สุดได้ถึง 5 mm. มีปีก 1 คู่ เป็นแบบ membrane ลักษณะบางใส  

วงจรชีวิต

ตัวเมียไข่ 100-300 ฟอง
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน  ก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 10-14 วัน
ดักแด้อยู่ในดินมีระยะเวลา 5-6 วัน
และระยะตัวเต็มวัยอยู่ได้ 3-7 วัน
วงจรชีวิตประมาณ 4 สัปดาห์ 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,201