ชันโรง

ชันโร Stingless bee: Trigona laeviceps

ชื่อสามัญ: Stingless bee
ชื่อวิทยาศาสตร์: Trigona laeviceps
Family: Apidae
Order:
Hymenoptera

ลักษณะรูปร่าง

ลำตัวเล็กกว่าผึ้งพันธ์ 2-3 เท่า
ส่วนหัว ประกอบด้วย ตารวม 2 ตา คือดวงตาเล็กๆหลายพันตาเชื่อมต่อกันเป็นแผง
ทําให้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้รอบทิศ ตาเดี่ยวมี 3 ตา 

วงจรชีวิต

ไป ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (larva) ดักแด้(pupa) และตัวเต็มวัย (adult)
ไข่มีระยะเวลาประมาณ 6-7 วัน จากนั้นจึงกลายเป็นระยะตัวอ่อน  
ระยะตัวอ่อนจะพัฒนาทั้งหมด  4 ระยะ  
โดยเฉลี่ยระยะตัวอ่อนอยู่ที่ 6-7 วัน
ระยะดักแด้มีระยะเวลาอยู่ที่  26-27 วัน  
ตัวเต็มวัยอยู่ได้ 210 วัน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,196