เพลี้ยจักจั่นสีเขียว GREEN RICE LEAFHOPPER

เพลี้ยจักจั่นสีเขียว green rice leafhopper

ชื่อสามัญ: green rice leafhopper
ชื่อวิทยาศาสตร์: Nephotettix nigropictus (Stal)
Family: cicadellidae
Order:hemiptera

เพลี้ยจักจั่นมีสีเขียวอ่อนและมีแต้มดำบนหัวหรือปีกเพลี้ยจักจั่นสีเขียว มีลักษณะมีขีดดำพาดตามความยาวของขอบหน้าผากระหว่างตาทั้ง 2 ข้าง ตัวเต็มวัยปีกยาวคลุมลำตัวตรงกลางมีเส้นสีดำ ปลายปีกมีสีดำเคลื่อนย้ายรวดเร็วเมื่อถูกรบกวน  สามารถบินได้เป็นระยะทางไกลหลายกิโลเมตร  

วงจรชีวิต เพลี้ยจักจั่นสีเขียว

เพลี้ยจักจั่นสีเขียวNephotettix nigropictus (Stal) มีวงจรชีวิตเหมือนกับNephotettix virescens (D.) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบ incomplete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult)
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 7 วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลาประมาณ 14 วัน ลอกคราบ 4 ครั้ง
ระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 10 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,198