เพลี้ยจักจั่นมะม่วง MANGO LEAFHOPPER

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง mango leafhopper

ชื่อสามัญ: mango leafhopper
ชื่อวิทยาศาสตร์: Idioscopus clypealis (Lethierry), I. niveosparsus (Lethierry)
Family: cicadellidae
Order:hemiptera


เพลี้ยจักจั่นมะม่วงมีลำตัวเล็ก ลำตัวมีสีเทาปนดำ หรือน้ำตาลปนเทา เพลี้ยจักจั่นที่พบระบาดอยู่มี 2 ชนิด ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ มีรูปร่างคล้ายกันมาก ส่วนหัวโตและป้าน ลำตัวเรียวแหลมมาทางด้านหาง 

วงจรชีวิต ของ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง

เพลี้ยจักจั่นมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบ incomplete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult)
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 7 - 10วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 17 - 19วัน
ลอกคราบ 4 ครั้ง
ระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 15-19 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,196