แมลงหวี่ขาวยาสูบ SILVERLEAF WHITEFLY

แมลงหวี่ขาวยาสูบ Silverleaf whitefly

ชื่อสามัญ: Silverleaf whitefly
ชื่อวิทยาศาสตร์: Bemisia tabaci (Gennadius)
Family: Aleyrodidae
Order:hemiptera

แมลงหหวี่ขาวยาสูบมีลำตัวเล็ก สีเหลืองอ่อน ปีกมีสีขาวประกาย ลักษณะของตามีทั้งสีแดงและดำ  ขนาดความยาวลำตัวอยู่ที่  0.8-1.2 mm. มักอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม 


วงจรชีวิต ของ แมลงหวีขาวยาสูบ

แมลงหวี่ขาวยาสูบมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบ incomplete metamorphosis ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (Nymph) และตัวเต็มวัย (adult)
ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 3-4 วัน
ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 11-18 วัน ลอกคราบ 3 ครั้ง
ระยะตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ 12-11 วัน
วงจรชีวิตขากระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัย18-28 วัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,201