แมลงหวี่ FRUIT FLY, VINEGAR FLY

แมลงหวี่ fruit fly, vinegar fly 

ชื่อสามัญ: Fruit fly , vinegar fly
ชื่อวิทยาศาสตร์: Drosophila melanogaster
Family: Drosophilidae
Order:Diptera

แมลงหวี่ที่ออกจากดักแด้ใหม่ๆจะมีสีขาวซีดจนสามารถเห็นส่วนของลำไส้เป็นจุดสีดำงบริเวณด้านท้อง ลำตัวยาว ปีกยังไม่กาง ต่อมาลำตัวจะมีการขยายออกทางด้านข้าง ส่วนท้องกลมขึ้นและมีสีเข้มขึ้น 

วงจรชีวิตแมลงหวี

แมลงหวี่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบสมบูรณ์ (complete metamorphosis) ซึ่งจะประกอบไปด้วย ระยะไข่ (egg) ตัวอ่อน (larva) ดักแด้(pupa) และตัวเต็มวัย (adult) ตัวเมียของแมลงหวี่วางไข่ประมาณ 700 ฟอง ระยะไข่มีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน ระยะตัวอ่อนมีระยะเวลา 4  วัน ดักแด้มีระยะเวลา 4 วัน และระยะตัวเต็มวัยมีระยะเวลา 21-28 วัน  

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,197