มวนจิงโจ้น้ำ

มวนจิงโจ้น้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์ Gerris sp.

รูปร่างลักษณะ มวนจงิโจน้ำเป็นแมลงทมี่ขีนาดเล็กเคลอื่นที่ได้รวดเร็ว พบมากในนาข้าวที่มีน้ำขังทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยอยู่บน ผิวน้ำมีส่วนอกกว้าง มีทั้งแบบมีปีกและไม่มีปีกมวนจิงโจ้น้ำ มีความแตกต่างจากมวนที่มีอยู่ในน้ำชนิด คือ มีขนาดเล็ก ตัวเมียวางไข่ 20 - 30 ฟองในต้นข้าวเหนือระดับน้ำ 
การเจริญเติบโตใช้เวลา 1 - 2 เดือน ตัวเต็มวัยที่มีปีกจะ บินแพร่กระจายไปพื้นที่อื่นภายหลังการเก็บเกี่ยว

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช ตัวอ่อน – ตัวเต็มวัย

การใช้ประโยชน์ ตัวเต็มวัยของมวนจิงโจ้น้ำจะอยู่กันเป็นกลุ่มกินตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ที่ตกไปในบริเวณผิวน้ำส่วนตัวอ่อนกินเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและแมลงขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพเมื่ออยู่รวมกันเป็นกลุ่มและกินศัตรูพืชที่เป็นตัวอ่อนระยะแรกได้ดี มวนจิงโจ้น้ำ 1 ตัว สามารถกินเหยื่อได้ 4 - 7 ตัวต่อวัน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,197