มวนเขียวดูดไข่

มวนเขียวดูดไข่

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyrtorhinus lividipennis

รูปร่างลักษณะ ตัวเต็มวัยมีสีเขียวขนาดยาวประมาณ 2.5 มิลลิเมตร ส่วนของหนวด หัว และอกมีสีดำ เพศผู้ปีกคู่หน้า มีสีเขียวปลายปีกมีสีเทาหรือน้ำตาลอ่อน เป็นตัวห้ำ ดูดกินไข่ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่น เป็นมวนที่พบแพร่กระจายมากในแถบภาคกลาง โดยเฉพาะในต้นฤดูกาลเพาะปลูกข้าว โดยจะอพยพ เข้ามาในนาข้าวพร้อมกับเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ระยะที่ใช้ควบคุมศัตรูพืช ตัวอ่อน – ตัวเต็มวัย 

การใช้ประโยชน์ มวนเขียวดูดไข่ใช้ควบคุมศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น ฯลฯ


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 128,197