เงื่อนไขการเปลี่ยน - คืน สินค้า

เงื่อนไขการคืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน – เคลมสินค้า

1.ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และต้องแจ้งกลับบริษัททันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดประเภท จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
2.ลูกค้าต้องแจ้งปัยหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี ที่ “กรีน อะโกรซายน์” 02-374-7118-9 ก่อนทุกครั้ง
3. กรีน อะโกรซายน์ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หาหไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่โดยด่วน
4. ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ: ทาง greenbestproduct.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

 • กลุ่มสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทใส่ถ่าน เช่น เครื่องพ่นสเปร์ยอัตโนมัติ
 • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ / สั่งผลิต
 • กลุ่มสินค้า Clearance ราคาพิเศษ
 • สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า หรือสินค้ามีประสิทธิภาพดี แต่ไม่ตรงตามความคาดหวัง

เงื่อนไขการคืนสินค้า

เมื่อท่านได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วพบปัยหา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับคืนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทั้งนี้คำพิจารณาของ กรีน อะโกรซายน์ ถือเป็นสิ้นสุด

ลูกค้ามีสิทธิ์คืนสินค้าโดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบผ่านทางอีเมล์ customer-service@greenbestproduct.com ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า และให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

 1. สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า
 2. สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงิน และใบกำกับภาษี
 3. สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้านตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพสมบูรณ์, คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า
 4. สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้
 5. สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก
 6. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าหีบห่อ และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

 

ช่องทางการเปลี่ยน-คืนสินค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมาทาง greenbestproduct.com โดยอีเมลมาที่ customer-service@greenbestproduct.com หรือโทร.02-374-7118-9 เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่มีปัญหาจาก greenbestproduct.com ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่ greenbestproduct.com เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ได้ โดยช่องทางด้านล่างนี้

ส่งเปลี่ยน-คืนสินค้า ผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือขนส่งเอกชน มาได้ที่

ฝ่ายบริการลูกค้า

บริษัท กรีน อะโกรซายน์ จำกัด
73 ซอยนวมินทร์ 24 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

การรับเปลี่ยน-คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือขนส่งเอกชน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ greenbestproduct.com จะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยน-คืนสินค้า พร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยน-คืน ทางบริษัทฯจะส่งสินค้าคืนท่านโดยท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งกลับสินค้า

เงื่อนไขการจ่ายคืนค่าสินค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า โดยจะไม่ทำการคืนเป็น เงินสด ทุกกรณี ซึ่งจะดำเนินการคืนค่าสินค้าโดยวิธีการดังต่อไปนี้

 1. คืนในรูปแบบการเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่นในมูลค่าที่เท่ากัน หรือมูลค่าที่สูงกว่า โดยทางลูกค้าชำระส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัท
 2. จ่ายคืนเข้าบัญชีของลูกค้า ภายใน 7-15 วัน หลังจากบริษัทฯยืนยันการรับคืน

 

 

*************************************************************

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 440,488