อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรต่อเนื่อง 1 วัน

รุ่นที่ 29 วันที่ 1 มีนาคม 2562
ณ.ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่

รุ่นที่ 35 วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562
ณ.ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • การฝึกอบรม หลักสูตรพิเศษการจัดการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบรูณาการ จัดโดย SoftLogic Center28 กุมภาพันธ์ 2562ณ.โรงแรมไอบิส กรุงเทพ นานา (Ibis Bangkok Nana Hotel) วิทยากร ดร.จรง...

  • ไข้เลือดออกระบาดหนักเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 13,000 คน เสียชีวิต19 ราย รอยืนยันอีก 6ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 1พันประชากรเสียชีวิตเพียง 1 ราย หรือ 0.1% คร. ตัดสินใจเปิ...
Visitors: 117,653