อบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

หลักสูตรผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง หลักสูตรรายใหม่

รุ่นที่ 36 วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2562
ณ.ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
  • การจัดการแมลงและสัตว์พาหะนำโรคแบบบูรณาการ(Integrated Pest Management: IPM) ครั้งที่ 21จัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ วันศุกร์ที่ 14 มิถ...

  • ไข้เลือดออกระบาดหนักเกินความคาดหมาย ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 13,000 คน เสียชีวิต19 ราย รอยืนยันอีก 6ราย จากที่ตั้งเป้าไว้ 1พันประชากรเสียชีวิตเพียง 1 ราย หรือ 0.1% คร. ตัดสินใจเปิ...
Visitors: 123,892