สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (insect growth regulators; IGRs)

สารกลุ่มนี้มีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน (hormone mimics) เช่น เฮ็กซาฟลูมูรอน (hexaflumuron) เป็นสารยับยั้งการสร้างผนังลำตัวแมลง (chitin synthesis inhibitors) ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่มีสารในกลุ่มนี้ ในรูปแบบเหยื่อกำจัดปลวกชนิดที่ติดตั้งภายในอาคารและชนิดฝังดินบริเวณรอบนอกอาคาร (termite bait station) ซึ่งในการนำเหยื่อกำจัดปลวกนี้ไปใช้จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม มีความรู้ทางชีววิทยา และนิเวศวิทยาของปลวกเป็นอย่างดี รวมทั้งควรมีความชำนาญในการที่จะแก้ไขระหว่างการวางและ เปลี่ยนเหยื่อด้วย เนื่องจากเหยื่อที่นำเข้ามาใช้แก้ปัญหาในปัจจุบันยังมีประสิทธิภาพในการดึงดูดให้ปลวก เข้ามากินได้ไม่ดีนัก นอกจากนี้ สารในกลุ่มนี้ยังนำมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุง และกำจัดแมลงวัน อีกด้วย สารในกลุ่มนี้ เช่น ไพริพร็อกซิเฟน (pyriproxifen) เป็นต้น

Visitors: 331,193