ปลวก

ปลวกได้รับการพิจารณาว่าเป็นสัตว์รบกวนประเภทแมลงที่เป็นจอมทำลายที่สุดในโลก ในแต่ละปีอาคารและสิ่งก่อสร้างมากมายได้รับความเสียหายโดยสัตว์รบกวนเหล่านี้ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมหาศาล

โดยนางพญาปลวก  สามารถขยายพันธุ์ได้มากที่สุดเป็นอันดับสอง รองจากพยาธิตัวตืด นางพญาปลวกสามารถวางไข่ประมาณ 30,000 ตัว/วัน เพื่อฝักเป็นปลวกอ่อนต่อไปในอนาคต

ปลวกเป็นแมลงที่มีความสำคัญในแง่เศรษฐกิจมาก มีทั้งคุณและโทษ ในแง่ประโยชน์ ปลวกจัดเป็น ส่วนหนึ่งของสังคมป่าไม้ที่สำคัญมาก เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลายในระบบนิเวศน์ โทษของปลวกนั้นเกิดขึ้น เพราะว่าปลวกเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเปน็ส่วนประกอบที่สำคัญในไม้และเส้นใยต่าง ๆ เป็นอาหารหลัก ในการดำรงชีวิต ดังนั้น เราจึงพบปลวกเข้าทำความเสียหายอย่างรุนแรงให้แก่ไม้หรือโครงสร้างไม้ภายใน อาคารบ้านเรือน รวมถึงวัสดุข้าวของ เครื่องเรือน เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มี เซลลูโลสเป็นส่วนประกอบ

ในประเทศไทยมีปลวกแพร่กระจายอยู่กว่าสองร้อยชนิด แต่มีเพียงสิบกว่าชนิดเท่านั้นที่ก่อให้เกิดความ เสียหายต่อไม้ที่นำไปใช้ประโยชน์ ปลวกใต้ดินจัดเป็นปลวกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจสูงที่สุด ก่อให้เกิด ความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนคิดเป็นมูลค่าปีละหลายร้อยล้านบาท การเข้าทำลายของปลวกชนิดนี้เริ่มขึ้น จากปลวกที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดินทำท่อทางเดินดินทะลุขึ้นมาตามรอยแตกของพื้นคอนกรีต หรือรอยต่อเชื่อม ระหว่างผนัง เสา หรือคานคอดิน เพื่อเข้าไปทำลายโครงสร้างไม้ต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น เสา คานไม้ พื้นปาร์เก้ คร่าวเพดาน คร่าวฝา ไม้วงกบ ประตู และหน้าต่าง เป็นต้น

ในการดำรงชีวิตของปลวกใต้ดิน นอกจากอาหารแล้ว ความชื้นเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของ ปลวกอีกประการหนึ่ง ข้อมูลทางชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลวกจะช่วยให้สามารถวางแผนแนวทางในการ ป้องกันกำจัดปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีดำเนินการหลายวิธี เช่น การทำให้พื้นดินภายใต้อาคาร เป็นพิษ การทำแนวป้องกันใต้อาคารที่ปลวกใต้ดินไม่สามารถเจาะผ่านได้ หรือการทำให้เนื้อไม้เป็นพิษทำให้ ปลวกใช้เป็นอาหารไม่ได้ การดำเนินการมีทั้งการใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี ซึ่งหลาย ๆ ขั้นตอนในการป้องกัน กำจัดปลวกนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปฏิบัติได้ด้วยตนเองเพื่อช่วยลดความเสียหาย และช่วยยืดอายุการ ใช้ประโยชน์ไม้ให้คงทนถาวรยิ่งขึ้น 

ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของปลวก

ชีวิตความเป็นอยู่ของปลวก

ลวกเป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม มักอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ภายในรัง โดยทั่วไปมีนิสัย ไม่ชอบแสงสว่าง ชอบที่มืด และอับชื้น ประชากรปลวกมีการแบ่งแยกหน้าที่การทำงานออกไปตามวรรณะ ต่าง ๆ รวม 3 วรรณะ คือ

1. วรรณะสืบพันธุ์ หรือแมลงเม่า

ประกอบด้วยตัวเต็มวัยที่มีปีก มีทั้งเพศผู้และเพศเมีย ทำหน้าที่สืบพันธุ์และขยายพันธุ์ โดยจะบิน ออกจากรังเมื่อมีสภาพอากาศเหมาะสม จับคู่กันแล้วสลัดปีก ผสมพันธุ์ จากนั้นจะหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ วางไข่

2. วรรณะกรรมกร หรือปลวกงาน

เปนปลวกตัวเล็กที่พบเห็นกันมาก โดยทั่วไปมีสีขาวนวล ไม่มีปีก ไม่มีเพศ ไม่มีตา ใช้หนวดเปน อวัยวะรับความรู้สึก คลำทาง ทำหน้าที่เกือบทุกอย่างภายในรัง เช่น หาอาหารมาปอนราชินี ราชา ตัวอ่อนและ ทหาร ซึ่งจะไม่หาอาหารกินเอง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่สร้างรัง ทำความสะอาดรัง ดูแลไข่ เพาะเลี้ยงเชื้อรา และซ่อมแซมรังที่ถูกทำลาย

3. วรรณะทหาร

เปนปลวกที่มีหัวขนาดใหญ่ สีเข้ม มีโครงสร้างผนังลำตัวที่แข็งแรงกว่าในวรรณะอื่น มีกรามขนาด ใหญ่ซึ่งดัดแปลงไปเปนอวัยวะคล้ายคีมที่มีปลายแหลมคมสำหรับใช้ในการต่อสู้กับศัตรูที่มารบกวนสมาชิก ภายในรัง ไม่มีปีก ไม่มีตา ไม่มีเพศ บางชนิดจะดัดแปลงส่วนของหัวให้ยื่นยาวออกไปเปนงวง ที่สามารถผลิต สารที่มีลักษณะเหนียวข้นสำหรับพ่นไปติดตัวศัตรู ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้ หรืออาจทำให้ตายได้

การสร้างอาณาจักรหรือนิคมของปลวก

การสร้างอาณาจักรหรือนิคมของปลวกเริ่มต้นขึ้นเมื่อถึงฤดูกาลที่เหมาะสม ส่วนใหญ่มักเปนช่วงต้น ฤดูฝนภายหลังฝนตกซึ่งจะมีปริมาณความชื้นในอากาศสูง โดยแมลงเม่าเพศผู้และเพศเมียจะบินออกจากรังใน ช่วงเวลาพลบค่ำเพื่อมาเล่นไฟจับคู่ผสมพันธุ์กัน จากนั้นจะสลัดปีกทิ้งไปแล้วลงไปสร้างรังในดินในบริเวณที่มี แหล่งอาหารและความชื้นเหมาะสม หลังจากปรับสภาพดินเปนที่อยู่อาศัยแล้วประมาณ 2-3 วัน จึงเริ่มวางไข่ เปนฟองเดี่ยว ๆ และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนอาจถึงวันละหลายพันฟอง ไข่จะฟกออกมาเปนตัวอ่อน (larva) และเจริญเติบโตโดยมีการลอกคราบจนเปนตัวเต็มวัย ไข่รุ่นแรกจะฟกออกมาเปนปลวกไม่มีปีก และ เปนหมัน สารเคมีที่เรียกกันว่า ฟีโรโมน หรือสารที่ผลิตออกมาจากทวารหนักของราชินีเพื่อให้ตัวอ่อนกินจะเปน ตัวกำหนดให้ตัวอ่อนพัฒนาไปเปนปลวกวรรณะต่าง ๆ เช่น ปลวกงาน (worker) ปลวกทหาร (soldier) โดย บางส่วนของตัวอ่อนจะเจริญไปเปนปลวกที่มีปีกสั้นไม่สมบูรณ์ (nymph) เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จะเจริญไปเปน แมลงเม่าซึ่งมีปีกยาวสมบูรณ์เต็มที่บินออกไปผสมพันธุ์ต่อไป ตัวอ่อนบางส่วนจะเจริญเติบโตไปเปนปลวก วรรณะสืบพันธุ์รอง (supplementary reproductive) ซึ่งจะทำหน้าที่ผสมพันธุ์ และออกไข่เพิ่มจำนวน ประชากรแทนราชาหรือราชินี ในกรณีที่ราชา (king) หรือราชินี (queen) ของรังถูกทำลายไป

แหล่งอาหารของปลวก จำแนกออกเปน 4 ประเภท คือ

 1. ไม้ (wood)
 2. ดิน และฮิวมัส (soil and humus)
 3. ใบไม้ และเศษซากพืชที่ทับถมกันอยู่บนพื้นดิน (leaves and litter)
 4. ไลเคน และมอส (lichen and moss)

ปลวกส่วนใหญ่จะกินอาหารประเภทเนื้อไม้ เปลือกไม้ เศษไม้ ใบไม้ หรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีเซลลูโลสเปน องค์ประกอบ โดยในระบบทางเดินอาหารของปลวกจะมีสัตว์เซลล์เดียว คือ โปรโตซัวในปลวกชั้นต่ำ หรือ จุลินทรีย์ ได้แก่ แบคทีเรียและเชื้อราในปลวกชั้นสูง ซึ่งจะทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ช่วยในการย่อยอาหารประเภท เซลลูโลส หรือสารประกอบอื่น ๆ ให้กลายเปนอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายปลวก

บทบาทของปลวกในระบบนิเวศน์

ประโยชน์ที่ได้รับจากปลวก

ปลวกเปนแมลงที่มีบทบาทสำคัญมากในระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ คือ

 1. ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ได้แก่ เศษไม้ ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ และส่วนต่าง ๆ ของพืช ที่หักร่วงหล่นหรือล้มตายทับถมกันอยู่ในป่าแล้วเปลี่ยนให้กลายสภาพเปนฮิวมัสในดิน เปนต้นกำเนิดของขบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารจากพืชไปสู่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะส่งผลให้พรรณพืชทุกระดับ ในป่าธรรมชาติเจริญเติบโตสมบูรณ์ดี
 2. มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ นอกเหนือจากช่วยให้พรรณพืชในป่าเจริญ เติบโตดี ตัวปลวกเองยังเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนของสัตว์ขนาดเล็กหลายชนิด เช่น ไก่ นก กบ คางคก และสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่ต่อไปเป็นทอด ๆ
 3. เป็นแหล่งผลิตโปรตีนที่สำคัญของมนุษย์ ปลวกบางชนิดสามารถสร้างเห็ดโคน ซึ่งเป็น อาหารที่มีรสชาติอร่อยและมีราคาแพง สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ทั้งนี้ โดยมีเชื้อราที่อยู่ร่วมกันภายใน รังปลวกหลายชนิดช่วยในการผลิต
 4. จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารปลวกสามารถผลิตเอนไซม์บางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งนำมาพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การเกษตร อุตสาหกรรม หรือใช้ในการแก้ไขและควบคุม มลภาวะสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต เช่น การย่อยสลายสารกำจัดศัตรูพืชที่มีฤทธิ์ตกค้างนาน การกำจัดน้ำเสียจาก โรงงานอุตสาหกรรม หรือการย่อยสลายขยะ เป็นต้น

โทษที่เกิดจากปลวก

ปลวกเป็นแมลงที่ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ความเสียหายที่เกิดจากปลวกส่วนใหญ่เกิดจาก การเข้าทำลายพืชเกษตร ไม้ และผลผลิตจากไม้ที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ อาทิเช่น

 • กล้าไม้ และไม้ยืนต้น ในป่าธรรมชาติและสวนป่า
 • ไม้ใช้ประโยชน์ที่อยู่กลางแจ้ง
 • ไม้ใช้ประโยชน์ที่เป็นโครงสร้างภายในอาคารบ้านเรือน
 • วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้ และพืชเส้นใย เช่น โต๊ะ ตู้ กระดาษ หนังสือ พรม และเสื้อผ้า เป็นต้น

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:


 • Neotermes spp..JPG
  ปลวกไม้ชื้น Neotermes spp. รูปลักษณ์ ความยาวประมาณ 5-10 มม. มีสีน้ำตาล มีปีกเรียวยาว 2 คู่ซึ่งสามารถผลัดเปลี่ยนได้ วงจรชีวิต ตัวราชินีหลักสามารถวางไข่ได้หลายพันฟองต่อวัน ในอาณาน...

 • drywood-termites (1).jpg
  ปลวกไม้แห้ง Cryptotermes spp. รูปลักษณ์ ตัวเต็มวัย - มีลำตัวขนาดสูงสุด 7 มม. หรือ 11 มม. รวมทั้งปีก ปลวกทหาร - มีความยาว 5 มม. และมีสีซีดที่ส่วนที่อยู่ระหว่างหัวเเละช่ิองท้องและท้...

 • coptotermes.jpg
  ปลวกใต้ดิน Coptotermes spp. Queen รูปลักษณ์ ความยาว 5-10 มม. ลำตัวมีสีขาวและกว้าง มีหัวสีน้ำตาล วงจรชีวิต ปลวกราชินีสามารถวางไข่ได้หลายพันฟองในหนึ่งวัน ปลวกราชามีขนาดใหญ่กว่าขนา...

 • การป้องกันกำจัดปลวก ปลวกโดยส่วนมากจะมีช่องทางการเข้าทำลายอาคารบ้านเรือนอยู่หลายช่องทาง อาทิเช่น ตามรอย แตกร้าวของพื้นคอนกรีต บันได หรือรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและผนังอาคาร ท่อประปา...

 • TERMITE ANCISTROTERMES SP..jpg
  ปลวก Termite: Ancistrotermes sp. ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์:Ancistrotermes sp.Family: TermitidaeOrder:Isopteraลักษณะรูปร่าง ปลวกในวรรณะทหารมีลักษณะหัว ค่อนข้างคล้ายรูปไข่ สี...

 • TERMITE BULBITERMES SP..jpg
  ปลวก Termite: Bulbitermes sp. ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์: Bulbitermes sp.Family: TermitidaeOrder:Isopteraลักษณะรูปร่าง รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะสีแดง น้ำตาลแดงจ...

 • TERMITE DICUSPIDITERMES SP..jpg
  ปลวก Dicuspiditermes sp. ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์:Dicuspiditermes sp.Family: TermitidaeOrder:Isopteraลักษณะรูปร่าง ปลวกในวรรณะทหารมีลักษณะหัวค่อนข้างเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้า ทร...

 • TERMITES GLYPTOTERMES SP..jpg
  ปลวก Glyptotermes sp. ชื่อสามัญ: Dry-wood termitesชื่อวิทยาศาสตร์: Glyptotermes sp.Family: KalotermitidaeOrder:Isopteraลักษณะรูปร่าง รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหาร มีสีน้ำตาลเข้ม ส...

 • TERMITE HAVILANDITERMES SP..jpg
  ปลวก Havilanditermes sp. ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์:Havilanditermes sp.Family: TermitidaeOrder:Isoptera ลักษณะรูปร่าง รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะมีสีส้มแดง กรามทั...

 • TERMITE MACROTERMES GILVUS.jpg
  ปลวก Macrotermes gilvus ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์: Macrotermes gilvusFamily: TermitidaeOrder:Isopteraลักษณะรูปร่าง ปลวกในสกุลนี้มีวรรณะทหารสองขนาด รูปร่างส่วนหัวของปลวกทหาร...

 • TERMITE MICROCEROTERMES SPP.jpg
  ปลวกMicrocerotermes spp. ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์:Microcerotermes spp.Family: TermitidaeOrder:Isopteraลักษณะรูปร่าง รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส...

 • TERMITE NASUTITERMES WALKERI.jpg
  ปลวก Nasutitermes walkeri ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์:Nasutitermes walkeriFamily: TermitidaeOrder:Isoptera ลักษณะรูปร่าง รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะค่อนข้างกลมสีน้...

 • TERMITE COPTOTERMES CURVIGNATHUS.jpg
  ปลวกCoptotermes curvignathus ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์: Coptotermes curvignathus Family: RhinotermitidaeOrder:Isopteraลักษณะรูปร่าง การแยกลักษณะรูปร่างของปลวกจะใช้ปลวกทหารเ...

 • TERMITE COPTOTERMES GESTROI.jpg
  ปลวกCoptotermes gestroi ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์: Coptotermes gestroiFamily: RhinotermitidaeOrder:Isoptera ลักษณะรูปร่าง การแยกลักษณะรูปร่างของปลวกจะใช้ปลวกทหารเป็นตัวจำแน...

 • TERMITE ODONTOTERMES TAKENSIS AHMAD.jpg
  ปลวกOdontotermes takensis Ahmad ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์: Odontotermes takensis (A.)Family: TermitidaeOrder:Isoptera ลักษณะรูปร่าง รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารจะมีตั้งแต...

 • TERMITE TERMES PROPINQUUS.jpg
  ปลวก Termes propinquus ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์: Termes propinquusFamily: TermitidaeOrder:Isopteraลักษณะรูปร่าง รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ...

 • TERMITE GLOBITERMES SULPHUREUS.jpg
  ปลวกGlobitermes sulphureus ชื่อสามัญ: Termiteชื่อวิทยาศาสตร์: Globitermes sulphureusFamily: TermitidaeOrder:Isopteraลักษณะรูปร่าง รูปร่างส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารมีลักษณะค่อนข้างกลมม...
Visitors: 293,712